Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

•1.1. Spoločnosť Veba Box, s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa kúpnou zmluvou uzatvorenou s kupujúcim zaväzuje dodať a predať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim (čo do druhu, rozmeru, množstva, atď.) a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu určenú v kúpnej zmluve na základe dohody zmluvných strán. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre predaj tovaru, výrobkov a služieb firmy Veba Box, s.r.o. (ďalej len VODP) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej alebo inej zmluvy či zmluvného vzťahu (ďalej len kúpnej zmluvy), uzatvoreného predávajúcim s inou osobou (ďalej len kupujúci) a slú?æia k vymedzeniu práv a povinností oboch strán. Ustanovenia VODP sú záväzné pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je v kúpnych či iných zmluvách uvedené niečo iné. VODP platia pre všetky dodávky predmetu plnenia, pre účely týchto podmienok uvádzané ako tovar.
•1.2. Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol pred jej uzatvorením, poprípade pred objednaním tovaru zoznámený s VODP. Za zoznámenie sa s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu. Uzatvorením kúpnej zmluvy, poprípade objednaním alebo odberom tovaru, kupujúci súhlasí zo znením aktuálne platných VODP.
•1.3. Všetky ponuky, dodávky, dohody, služby a predajné operácie predávajúceho sa riadia výhradne týmito VODP, pokiaľ nie je s kupujúcim v jednotlivých prípadoch písomne v kúpnej zmluve dohodnuté niečo iné.
•1.4. Pre vzťahy a záväzky neriešené týmito VODP platia ustanovenia obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka a ďalšie všeobecné právne predpisy súvisiace s predmetom plnenia.
•1.5. Kúpna zmluva, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka §409 v platnom znení (ďalej len OZ), pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.
•1.6. Všeobecné obchodné podmienky, poprípade nákupné alebo iné  podmienky kupujúceho zaväzujú predávajúceho len vtedy, keď ich vopred písomne  akceptoval. Dodávku tovaru nie je možné považovať za uznanie týchto nákupných podmienok.


2. CENOVÁ PONUKA

•2.1. Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodávke (ďalej len cenová ponuka) viazaný po dobu 30 dní, počítané odo dňa nasledujúceho po odoslaní cenovej ponuky kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.
•2.2. Cenová ponuka predávajúceho sa vyhradzuje a vzťahuje  výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru, ktoré je jednoznačne určené. Orientačnými cenovými informáciami pre nepresne, resp. inak  určený tovar nie je predajca viazaný.
•2.3. Cenové ponuky predávajúceho vychádzajú zo špecifikácie kupujúceho, bez znalosti a zohľadnenia miestnych pomerov. Posúdenie vhodnosti tovaru prebieha len na základe výslovnej požiadavky kupujúceho a toto musí byť zo strany predávajúceho písomne potvrdené.


3. KÚPNA ZMLUVA

•3.1. Kúpna zmluva, poprípade aj návrh na jej uzatvorenie (objednávka) musí mať písomnú formu. Za dodr?æanie písomnej formy sa považuje aj zaslanie návrhu (objednávky) elektronickými prostriedkami.
•3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená a účinná ako náhle návrh na jej  uzatvorenie predložený kupujúcim a obsahujúci podstatné náležitosti, je predávajúcim prijatý
•3.3. Tie isté právne následky uvedené v bode 3.2. nastanú, keď kupujúci potvrdí, resp. nepripomienkuje predávajúcemu - potvrdenie zákazky, dodací list, daňový doklad (faktúru), alebo inú výzvu k zaplateniu kúpnej ceny.
•3.4. Predávajúcim zaslané „Potvrdenie zákazky“ kupujúcemu sa považuje v celom rozsahu za správne a potvrdené/prijaté kupujúcim v prípade, že nebude kupujúcim písomne pripomienkované do 24 hodín od jeho odoslania predávajúcim na elektronickú alebo faxovú adresu kupujúceho.
•3.5. Za návrh zmluvy sa nepovažujú a predávajúceho nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti a, resp.  sú nepresné alebo nezrozumiteľné.


4. ŠTANDARTNÉ ZADÁVACIE PODMIENKY, PODKLADY OBJEDNÁVOK

•4.1. Keď nie je na objednávke uvedená  iná špecifikácia, potom predávajúci považuje za prvý udaný rozmer šírku, za druhý udaný rozmer výšku a za tretí udaný rozmer hĺbku.
•4.2. V prípade nejednoznačnej či viacznačnej špecifikácie tovaru kupujúcim, ktorú predávajúci nemohol overiť, sa za správnu považuje tá, ako ju pochopil predávajúci.
•4.3. Pokiaľ je k objednávke priložená príloha (výkres, skica, fotka atď.), a údaje uvedené v tejto prílohe sú v rozpore s údajmi uvedenými v  objednávke, sú za rozhodujúce pre predávajúceho považované údaje uvedené v objednávke.


5. DODATOČNÉ ZMENY V OBSAHU ZÁVAZKU

•5.1. Zmeny v obsahu kúpnej zmluvy (zmeny vo vzájomných záväzkoch) musia mať písomnú formu a musia byť oboma stranami  písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok zaniká a je nahradený novým záväzkom, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že novo zjednaný záväzok vzniká vedľa doposiaľ existujúceho.
•5.2. Dohoda zmluvných strán  o zmenách spočívajúcich v zmenách rozmerov, množstiev či iných špecifikácií tovaru je možná najneskôr pred zadaním tovaru do výroby.
•5.3. Návrh kupujúceho na zmenu rozmerových či technických parametrov tovaru (bod 5.2.) po jeho zadaní do výroby nebude predávajúcim prijatý a v platnosti zostáva pôvodný záväzok.
•5.4. Súčasťou dohody o zmenách skutočností uvedených v bode 5.2. musí byť aj dohoda o zmene doby, v ktorej má predávajúci svoj záväzok splniť, a dohoda o zmene ceny,  inak je dohoda neplatná.


6. DODACIE PODMIENKY, SKLADOVANIE

•6.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený ako náhle predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu. Za oznámenie sa považuje aj uvedenie termínu odberu na dokumente „Potvrdenie zákazky“ či inom dokumente poskytnutom predávajúcim kupujúcemu. Doba dodania výrobku predávajúcim kupujúcemu je štandardne 6 , maximálne však  8 týždňov od potvrdenia objednávky na základe článku 3.
•6.2. Ak nebolo dohodnuté inak, predávajúci dodá na vlastné náklady výrobok kupujúcemu v čase a na miesto, ktoré bude vopred dohodnuté. Kupujúci je povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste vykládky tovaru (napr. zabezpečením vhodného prístupu, vybavením povolenia k vjazdu apod.) a zaistiť vhodné vykladacie zariadenie, poprípade dostatok pracovných síl pre správnu a rýchlu vykládku. V prípade neúspešného pokusu dodania výrobku na miesto a v čase určenom kupujúcim, kvôli okolnostiam na strane kupujúceho, bude ďalší pokus o dodanie, t.j. transport a všetky ďalšie náklady s tým súvisiace hradiť kupujúci. Keď neprevezme kupujúci tovar bez zbytočného odkladu ani po tom, čo mu bolo oznámené, že s ním môže nakladať, najneskôr však v dobe 14 dní počítané odo dňa oznámenia, je so splnením svojho záväzku prevziať tovar v omeškaní a predávajúcemu vznikne právo tovar uskladniť alebo zaistiť jeho uskladnenie v skladisku svojom alebo tretej strany,  na základe čoho vzniká zmluva o skladovaní a predávajúci môže kupujúcemu vystaviť zálohovú faktúru na hodnotu uskladneného tovaru.
•6.3. Predávajúci je oprávnený rovnako vyúčtovať kupujúcemu skladné vo výške 1 EUR/m2 tovaru za každý začatý deň uskladnenia. Skladové listy a tovar môže predávajúci kupujúcemu odovzdať až po úhrade skladného vyúčtovaného kupujúcemu.
•6.4. Pokiaľ neprevezme kupujúci skladovaný tovar v lehote do 30 kalendárnych dní počítané od doby splnenia záväzku predávajúceho odovzdať tovar (bod 6.1.) vznikne predávajúcemu právo od zmluvy odstúpiť.
•6.5. Pre prípad porušenia povinnosti kupujúceho tovar prevziať (bod 6.4.), vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty tovaru bez DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha na kúpnu cenu, poprípade čiastočné alebo úplné zaplatenie kúpnej ceny sa započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute.


7. BALENIE VÝROBKOV

•7.1. Tovar je balený štandardne, obvyklým spôsobom, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak.
•7.2. S nevratnými obalmi, fixačnými prostriedkami, podložkami apod. je kupujúci povinný naložiť podľa Zákona o odpadoch.
 

8. CENY

•8.1. Dohodou strán o cene tovaru, presne špecifikovaného v návrhu na uzavretie zmluvy je cena uvedená v cenníku výrobkov, tovaru či služieb predávajúceho (tzv. cenníková cena) platného v dobe prijatia návrhu, pokiaľ nedohodnú strany cenu inak.
•8.2. Pokiaľ cena vychádza z cenovej ponuky platnej a spracovanej skôr, je kupujúci túto skutočnosť povinný písomne vyznačiť uvedením čísla cenovej ponuky na následnej objednávke. Pokiaľ tak neurobí, bude mu účtovaná cena podľa bodu 8.1.
•8.3. Cenníkovou cenou sa rozumie cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty, bez hliníkového rámu, inštalácie výrobku a iných príplatkov / tlačiareň, prípojka 230V, samostatná batéria /.


9. PLATOBNÉ PODMIENKY

•9.1. Kupujúci sa zaväzuje k dodržaniu dohodnutých platobných podmienok, to znamená k zaplateniu celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho, pokiaľ písomne nie je dohodnuté niečo iné.
•9.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, to znamená v dohodnutej lehote splatnosti, v plnej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené kupujúcim.
•9.3. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru kupujúcemu či tretej osobe vstupujúcej jeho menom. Podkladom pre platbu je daňový doklad (faktúra) vystavený predávajúcim a obsahujúci všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH.
•9.4. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať si zloženie zálohy vo výške 50 % z fakturovanej ceny po potvrdení objednávky na tovar. Predávajúci bude považovať začiatok dodacej lehoty podľa bodu 6.1. až po zaplatení zálohy kupujúcim bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho alebo v hotovosti.
•9.5. Cena za tovar je úplne zaplatená (dlh je uhradený) pripísaním čiastky na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením čiastky v hotovosti. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania za oneskorenie platby pri prekročení splatnosti , ktoré sú 0,06% za každý deň omeškania odo dňa splatnosti.
•9.6. Pokiaľ kupujúci bude v omeškaní s platbou v jednom alebo viacerých prípadoch o viac ako 10 kalendárnych dní alebo platby zastavil alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, stávajú sa pohľadávky predávajúceho splatnými okam?æite. Predávajúci má rovnako právo vyžiadať si tovar späť k pokrytiu alebo minimalizácii takto vzniknutých nákladov. Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné úľavy, prolongácie. U otvorených objednávok môže predávajúci jednostranne zmeniť platobné podmienky, objednávky vylúčiť z výroby alebo zmeniť ich termín dodania.
•9.7. Kupujúci nemá právo vzniesť akékoľvek protipožiadavky k platobným podmienkam predávajúceho ani dodatočne vyžadovať vopred nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. dodatočné vyžadovanie certifikátov na výrobok, pokiaľ toto nebolo odsúhlasené pred zadaním zákazky atď.).
•9.8. Neuzatvorené reklamačné konania nie sú dôvodom k zmene platobných podmienok alebo k zastaveniu alebo omeškaniu s platbou.


10. DODACIE LEHOTY

•10.1. Za dodržanie termínu dodania a záväzku dodať tovar je považované uskutočnenie dodávky, respektíve umožnenie kupujúcemu alebo ním poverenej osobe si tovar prevziať, keď sú na jeho strane splnené všetky podmienky k vydaniu tovaru, prípadne informácia predávajúceho kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu v potvrdenom alebo náhradnom termíne u predávajúceho alebo na inom písomne dohodnutom mieste.
•10.2. Keď nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane omeškania dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
•10.3. Predávajúci nie je v oneskorení s plnením pre prekážky na strane kupujúceho.
•10.4. V prípadoch ojedinelých alebo mimoriadnych udalostí vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, to znamená v prípadoch tzv. vyššej moci,  vzniknutých náhodou alebo neočakávane vplyvom prírodných síl (napr. živelné pohromy, požiar, povodeň atď.) alebo ľudským jednaním (napr. poruchy v doprave, štrajk, verejné porušenie poriadku, mobilizácia, embargo, povstanie, zákaz prevodu devíz, obmedzenie dodávok energie, technické poruchy, pracovné konflikty, prerušenie alebo ukončenie výroby materiálov atď.), ktorému nie je možné odolať/zabrániť a ktoré sťažuje alebo znemožňuje predávajúcemu či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar,  sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností z titulu uzatvorenej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tak nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné alebo dohodnuté sankcie. Pokiaľ zásah takzvanej vyššej moci zaviní, že predávajúci sa ocitne v omeškaní s plnením svojho záväzku, predlžuje sa doba plnenia o dobu, po ktorú zásah vyššej moci trval.


11. REKLAMÁCIE, ZÁRUČNÉ PODMIENKY

•11.1. Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar pri prevzatí riadne prezrieť, skontrolovať jeho množstvo, kvalitu, neporušenosť jeho obalov a ihneď oznámiť predávajúcemu zjavné chyby zápisom na dodací list. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenia nevťahuje.
•11.2. Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená v písomnej forme s vyznačeným dôvodom reklamácie. Predávajúci má právo skontrolovať reklamovaný tovar. Odchýlky podľa normy sa nepovažujú za výrobnú chybu.
•11.3. Reklamačné nároky (na bezprostrednú škodu a náklady s tým spojené) sú predávajúcim obmedzené. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená maximálne v plnej výške reklamovanej hodnoty výrobku. Prípadné škody vzniknuté kupujúcemu pri oprávnenej reklamácii výrobku, hradí predávajúci maximálne do výšky 5.000 Eur, po odpočítaní s tým spojených daní. Predajca neručí ani za prípadné následné škody, alebo nepriame škody, či škody za ušlý zisk.
•11.4. Pri dodržaní pokynov na inštaláciu, obsluhu a údržbu poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov odo dňa predaja na celý výrobok. Výnimku predstavujú meracie zariadenia, na kalibráciu ktorých sa vzťahuje 12 mesačná záruka.
•11.5. Záručný list musí byť potvrdený predajcom a je platný iba s potvrdením o zakúpení výrobku / faktúra, pokladničný blok /. Pokiaľ zákazník nepredloží po dobu eventuálnej záručnej opravy uvedené potvrdenie, stráca nárok na bezplatnú opravu.
•11.6. Povinné údaje na záručnom liste:◦Typ výrobku
  ◦Výrobné číslo
  ◦Pečiatka a podpis predajcu
  ◦Dátum predaja
•11.7.  Upevnenie a zapojenie výrobku je platenou službou, ktorú doporučujeme zveriť značkovému autoservisu. V opačnom prípade nemôžeme garantovať odborné zapojenie výrobku a jeho prípadne poškodenie nemôže byť uznané za záručnú opravu a zákazník túto opravu musí v plnej miere uhradiť.
•11.8. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie vyvolané chybnou inštaláciou výrobkov, chybným pripojením ku zdroju, za opravy porúch spôsobených nekvalitnými zdrojmi a inštaláciou, ktoré nezodpovedajú technickým normám. Predávajúci nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení uvedených v návode na použitie. Zákonné práva a nároky nie sú vyššie uvedeným ovplyvnené. V prípade privolania servisu na opravy, ktoré nespadajú do rámca nárokov na bezplatnú záručnú opravu, uhradí zákazník obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy.
•11.9. Akékoľvek úpravy výrobku v priebehu záručnej doby nie su dovolené. Prípadné dodatočné reklamácie na mechanické poškodenie výrobku alebo jeho kompletnosť v takomto prípade nebudú uznané a porušenie tohto ustanovenia má za následok stratu nároku na reklamáciu, prípadne záručnú opravu.


12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA

•12.1. Keď je predávajúci v omeškaní so splnením záväzku dodať tovar riadne a včas, kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v obvyklej výške úrokov z omeškania z ceny tovaru za každý deň omeškania, celkom však max. do 10% hodnoty tohto tovaru.
•12.2. Predávajúcemu vznikne právo od zmluvy odstúpiť (okrem prípadu uvedeného v bode 6.4.) aj , keď je kupujúci v omeškaní zo zaplatením kúpnej ceny tohto alebo iného predchádzajúceho záväzku, alebo bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo vstúpil do likvidácie. Keď neodstúpi predávajúci od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, má právo jednostranným právnym úkonom zmeniť podmienky dodávky tovaru.
•12.3. V prípadoch odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 12.2. zjednávajú strany v tom prípade zmluvnú pokutu, podľa ktorého vzniká predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z nákupnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody ani výška náhrady škody sa neznižuje o zmluvnú pokutu.
•12.4. V prípade, že predávajúci využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je pred vrátením poskytnutej zálohy alebo inej formy ručenia oprávnený prednostne uspokojiť svoje oprávnené nároky., vzniknutým porušením zmluvných či zákonných povinností kupujúceho a to aj v iných obchodných prípadoch uskutočnených medzi kupujúcim a predajcom, proti kupujúcemu.
•12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s prípadným vymáhaním pohľadávky neuhradené v termíne splatnosti, to znamená hlavne vecné náklady, cestovné, náklady na právne služby, správne a súdne poplatky atď.
•12.6. Keď odstúpi predávajúci v súlade zo zákonom, dohodnutými podmienkami či podmienkami stanovenými v tomto VODP od zmluvy, nebude sa pri posudzovaní nároku na náhradu škody prihliadať k prípadnému uskutočnenému náhradnému predaju výrobkov.
•12.7. Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva za kupujúceho vzniknutej z titulu kúpnej zmluvy na tretí subjekt.


13. VLASTNÍCKE PRÁVA

•13.1. Predmet predaja (dodaný tovar) zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci k nemu nadobudne vlastnícke právo až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších prípadne súvisiacich platieb predávajúcemu. Do tejto doby nemôže kupujúci tovar predať ani zničiť. O zriadení tejto výhrady vlastníctva je kupujúci v prípade jeho predaja (aj keď samostatne alebo zabudované do iného výrobku) tretej strane o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.
•13.2. Okamžikom prevzatia tovaru prechádzajú na kupujúceho všetky riziká za poškodenie, stratu alebo zničenie tovaru.
•13.3. Okamžikom prevzatia tovaru je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovania a ďalšej manipulácie. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.


14.  OCHRANA INFORMÁCIÍ

•Účastníci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré si navzájom poskytli v súvislosti s plnením objednávky. Všetky takto poskytnuté údaje sa považujú za obchodné tajomstvo a v prípade ich poskytnutia tretej strane si poškodená strana vyhradzuje právo uplatniť všetky právne prostriedky, vrátane vymáhania škody spôsobenej poskytnutím uvedených informácií tretej strane.


15. VHODNOSŤ POUŽITIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

•15.1. Kupujúci plne zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru.
•15.2. Predávajúci zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov a tovaru len v prípadoch, kde toto písomne potvrdil v definovanom rozsahu a za podmienok, ktoré boli kupujúcim deklarované.
•15.3. Prípadné nároky z chýb tovaru predávajúci uspokojí podľa vlastnej voľby dodaním náhradného či chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne odstránením právnych chýb tovaru.
•15.4. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím, skladovaním, prepravou, montážou či údržbou.


15. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

•15.5. Právne úkony smerujúce ku vzniku, zmene, zániku alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu.
•15.6. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočnosti uvedených v kúpnej zmluve.
•15.7. K rozhodovaniu všetkých sporov vzniknutých priamo či nepriamo zo zmluvného vzťahu je vecne a miestne príslušný všeobecný súd predávajúceho.


16. PLATNOSŤ VODP

•16.1. Keď sa stanú jednotlivé ustanovenia VODP neúčinnými, nebude týmto dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.
•16.2. VODP sú súčasťou kúpnej zmluvy a nadobúdajú voči účastníkmi účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy. VODP nemusí byť samostatne účastníkmi zmluvného vzťahu podpisované.
•16.3. Vydaním nových VODP strácajú platnosť a účinnosť  všetky VODP vydané skôr.

Nastavenia Cookie

Webová stránka VebaBox využíva súbory cookie na zhromažďovanie anonymných štatistík a vylepšenie webových stránok. Ak chcete použiť dobre fungujúci web, kliknite na tlačidlo akceptovať. Nechcete prijať všetky súbory cookie? Potom prejdite na nastavenia a upravte svoje predvoľby.

Accept cookies Change settings